Angličtina: 8. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: slovesa: Frázová slovesa

Frázová slovesa: get, take

Rozhodovačka

střední

Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Stavba vět

střední

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be in present simple

Diktáty online

lehké

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba vět

těžké

To do, to have, to be in past simple

Rozhodovačka

střední

Be, have, do: mix

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Stavba vět

střední

Grammar: Tenses

Present simple tense

Diktáty online

lehké

Chat

lehké

Present continuous

Stavba vět

střední

Picture description: people in nature

střední

Picture description: city

střední

Picture description: traveling

střední

Present tense: questions and negatives

Vpisování

střední

Stavba vět

střední

Stavba vět

těžké

Present simple vs. present continuous

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Talking about the present: mix

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Vpisování

střední

Past simple tense (regular verbs)

Diktáty online

lehké

Stavba vět

střední

Vpisování

střední

Poslech vět

lehké

Chat

lehké

Tetris

lehké
0

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Vpisování

střední

Poslech vět

střední

Tetris

lehké
0

Past tense: questions and negatives

Vpisování

střední

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

lehké

Stavba vět

střední

Past continuous tense

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Stavba vět

střední

Vpisování

střední

Present perfect tense

Diktáty online

lehké

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Past simple vs. past continuous

Vpisování

střední

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

těžké

Rozhodovačka

střední

Past simple vs. present perfect

Stavba vět

střední

Vpisování

střední

Rozhodovačka

střední

Talking about the past: mix

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Stavba vět

střední

Future simple tense

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Stavba vět

střední

Will / going to

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Tenses: mix

Rozhodovačka

střední

Present simple vs. present continuous

lehké

Grammar: Plurals

Plural nouns (regural)

Diktáty online

lehké

Plural nouns (irregular)

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Vpisování

střední

Grammar: Modal verbs

Modal verbs and infinitive

Rozhodovačka

střední

Modal verbs: present simple

Rozhodovačka

střední

Can / could

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

lehké

Must / have to / can

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Should

Stavba vět

střední

Modal verbs: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Diktáty online

střední

Possessive pronouns

Rozhodovačka

střední

Pronouns: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

střední

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Tetris

lehké
0

Adverbs comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Adjective or adverb?

Vpisování

střední

Positions of adverbs in sentences

Stavba vět

střední

This / these

Rozhodovačka

střední

Than vs then

Vpisování

střední

Adjectives and adverbs: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Passives

Passive voice

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Quantity, order

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

střední

Some, any, no, every

Rozhodovačka

střední

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

střední

Ordinal numbers

Vpisování

střední

Quantity - mix

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

lehké

Grammar: Verb patterns

Gerund or infinitive

Rozhodovačka

těžké

Make / let

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Grammar: Questions, question words, short answers

Simple questions

Vpisování

lehké

Questions with auxiliary verbs

Vpisování

střední

Question words

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Question tags

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Questions: mix

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Grammar: Parts of speech

Nouns

Tetris

lehké
0

Parts of speech: mix

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris

lehké
0

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Poslech vět

střední

Dlouhé věty

Dlouhé věty

těžké

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

At School

lehké
0/6

Shopping

lehké
0/6

Simple Wikipedia

lehké
0/6

Tematická zadání: Poslechová cvičení

Poslechová cvičení

Anna and friends

lehké
0/8

Tematická zadání: Vtipy

Vtipy

Tenses basic

lehké
0/13
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat