Anglická slovíčka

Slovíčka: slovesa
Frázová slovesa
Frázová slovesa: get, take
Frázová slovesa: ostatní
Frázová slovesa: mix
Jazykové speciality
Britská a americká angličtina

Grammar

Be, have, do
To be in present simple
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions and negatives   
To do, to have, to be in past simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present tense: questions and negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions and negatives   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Present perfect: simple vs. continuous   
Past simple vs. past perfect   
Talking about the past: mix
To do, to have, to be in past simple   
Talking about the future
Future simple tense   
Future tenses: continuous vs. perfect   
Will vs. going to   
Tenses: mix
Plurals
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Articles
Indefinite article   
Definite article   
Zero article   
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time   
Prepositions of place   
Prepositions of direction   
Prepositions: other
Prepositions: mix
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can / could
Must / have to / can
Should
Modal verbs: mix
Pronouns
Personal pronouns   
Reflexive pronouns   
Possessive pronouns   
Pronouns: mix
Conditionals
First conditional   
Second and third conditional   
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative   
Adverbs comparative / superlative   
Positions of adverbs in sentences   
This / these
Too vs. enough   
Adjectives and adverbs: mix
Passives
Passive voice
Quantity, order
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable   
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity: mix
Verb patterns
Gerund vs. infinitive   
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Questions, question words, short answers
Wh- question
Question tags
Questions: mix

Čtení a poslech

Čtení anglických textů
Čtení vět
Věty o obrázcích: zvířata
Věty o obrázcích: lidé
Věty o obrázcích: předměty
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence