Anglická slovíčka

Základní slovíčka
Čísla a čas
Určování času   
Určování data
Slovíčka: slovesa
Frázová slovesa
Frázová slovesa: get, take
Frázová slovesa: ostatní
Frázová slovesa: mix
Tematická slovíčka a fráze
Cestování
Státy, národnosti, jazyky
Vztahy slov
Anglická synonyma
Anglická synonyma: mix
Synonyma slov použitých ve větách
Anglické kolokace
Kolokace: přídavná a podstatná jména
Kolokace: slovesa
Často zaměňovaná slova
Reálie a praktická angličtina
Britská a americká angličtina
Anglické idiomy
Reálie anglicky mluvících zemí

Grammar

Be, have, do
To be in present simple
To have in present simple
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives   
To do, to have, to be in past simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present tense: questions   
Present tense: negatives   
Present simple vs. present continuous   
Present simple vs. present continuous: Animals
Present simple vs. present continuous: Sports
Talking about the present: mix
Talking about the present: Hobbies
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions   
Past tense: negatives   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. past continuous: Travel
Past simple vs. present perfect   
Past simple vs. present perfect: Games
Past simple vs. present perfect: Sports
Present perfect: simple vs. continuous   
Present perfect simple vs. continuous: Sports
Past simple vs. past perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Future tenses: continuous vs. perfect   
Will vs. going to   
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Pronouns
Personal pronouns   
Reflexive pronouns   
Possessive pronouns   
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Definite article   
Zero article   
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable   
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adverbs comparative vs. superlative   
Adjective or adverb?
Adverbs with two forms
Position of adjectives   
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Position of adverbs in sentences   
This vs. these
Too vs. enough   
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time   
Prepositions of place   
Prepositions of direction   
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can vs. could
Must, have to, can   
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund vs. infinitive   
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- question
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional   
Second and third conditional   
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Passives
Active vs passive   

Čtení a poslech

Čtení anglických textů
Čtení vět
Věty o obrázcích: zvířata
Věty o obrázcích: lidé
Věty o obrázcích: předměty
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence