Týmovka

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.
Anglická slovíčka
    Slovíčka: slovesa
       Frázová slovesa
          Frázová slovesa: get, take
          Frázová slovesa: ostatní
          Frázová slovesa: mix
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions and negatives
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions and negatives
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions and negatives
          Past continuous tense
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Past simple vs. past perfect
             Present simple vs. present continuous
             Present perfect: simple vs. continuous
             Future tenses: continuous vs. perfect
    Plurals
       Plural nouns (regural)
       Plural nouns (irregular)
    Articles
       Indefinite article
       Definite article
       Zero article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions: mix
    Modal verbs
       Modal verbs and infinitive
       Modal verbs: present simple
       Modal verbs: past simple
       Can / could
       Must / have to / can
       Should
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Personal pronouns
       Reflexive pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Conditionals
       First conditional
       Second and third conditional
       Wish, unless, if only, if not
       Conditionals: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       Positions of adverbs in sentences
       This / these
       Too vs. enough
       Adjectives and adverbs: mix
    Passives
       Passive voice
    Quantity, order
       Few, less, little, much, many
       Nouns: countable, uncountable
       Some, any, no, every
       Both, all, whole, every, each
       Another, other, either, neither, each
       Quantity: mix
    Verb patterns
       Gerund vs. infinitive
       Verb + object + infinitive
       Make / let
       Have something done
       Used to
       Verb patterns: mix
    Questions, question words, short answers
       Wh- question
       Question tags
       Questions: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence