Týmovka

Procvičujte jako tým

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.
Slovíčka: slovesa
    Frázová slovesa
       Frázová slovesa: get, take
       Frázová slovesa: ostatní
       Frázová slovesa: mix
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Present simple tense
       Past simple tense (regular verbs)
       Past simple tense (irregular verbs)
       Past continous tense
       Future simple tense
       Present perfect tense
       Past perfect
       Tense usage
          Present simple vs. present continuous
          Past simple vs. past continuous
       Will / going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Past simple vs. past perfect
             Present simple vs. present continuous
             Present perfect: simple vs. continuous
             Future tenses: continuous vs. perfect
    Plurals
       Plural nouns (regural)
       Plural nouns (irregular)
       Plurals: mix
    Articles
       Indefinite article
       Definite article
       Zero article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions: mix
    Modal verbs
       Modal verbs and infinitive
       Modal verbs: present simple
       Modal verbs: past simple
       Can / could
       Must / have to / can
       Should
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Personal pronouns
       Reflexive pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Conditionals
       First conditional
       Second conditional
       Wish, unless, if only, if not
       Conditionals: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       This / these
       Too / enough
       Adjectives and adverbs: mix
    Passives
       Passive voice
    Quantity
       Few, less, little, much, many
       Nouns: countable, uncountable
       Some, any, no, every
       Both, all, whole, every, each
       Another, other, either, neither, each
       Quantity - mix
    Verb patterns
       Gerund or infinitive
       Verb + object + infinitive
       Make / let
       Have something done
       Verb patterns: mix
    Questions, question words, short answers
       Question words
       Question tags
       Questions: mix
    Speech
       Reported speech

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM