Týmovka

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.

Vybrána třída: SŠ (úzký výběr)

Anglická slovíčka
    Slovíčka: slovesa
       Frázová slovesa
          Frázová slovesa: get, take
          Frázová slovesa: ostatní
          Frázová slovesa: mix
Grammar
    Tenses
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Talking about the past: mix
       Tenses: mix
             Past simple vs. past perfect
             Present perfect: simple vs. continuous
             Future tenses: continuous vs. perfect
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (irregular)
       Pronouns
          Reflexive pronouns
    Articles and quantity
       Quantity
          Few, less, little, much, many
          Another, other, either, neither, each
    Adjectives and adverbs
       Too vs. enough
    Verbs
       Modal verbs
          Modal verbs: past simple
          Must, have to, can
          Should
          Modal verbs: mix
       Verb patterns
          Gerund vs. infinitive
          Infinitive clauses
          Have something done
          Used to
          Verb patterns: mix
    Sentences
       Conditionals
          Second and third conditional
          Wish, unless, if only, if not
          Conditionals: mix
       Passives
          Passive voice
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence