Týmovka

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.

Vybrána třída: SŠ (široký výběr)

Anglická slovíčka
    Slovíčka: slovesa
       Frázová slovesa
          Frázová slovesa: get, take
          Frázová slovesa: ostatní
          Frázová slovesa: mix
Grammar
    Tenses
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Talking about the past: mix
       Tenses: mix
             Past simple vs. past perfect
             Present perfect: simple vs. continuous
             Future tenses: continuous vs. perfect
    Plurals
       Plural nouns (irregular)
       Plurals: mix
    Modal verbs
       Modal verbs: past simple
       Must / have to / can
       Should
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Reflexive pronouns
    Conditionals
       Second and third conditional
       Wish, unless, if only, if not
       Conditionals: mix
    Adjectives and adverbs
       Too vs. enough
    Passives
       Passive voice
    Quantity, order
       Few, less, little, much, many
       Another, other, either, neither, each
    Verb patterns
       Gerund vs. infinitive
       Verb + object + infinitive
       Have something done
       Used to
       Verb patterns: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence