Týmovka

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.

Vybrána třída: 9. (úzký výběr)

Anglická slovíčka
    Slovíčka: slovesa
       Frázová slovesa
          Frázová slovesa: get, take
          Frázová slovesa: ostatní
          Frázová slovesa: mix
Grammar
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple vs. present continuous
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Past simple vs. past perfect
             Present perfect: simple vs. continuous
             Future tenses: continuous vs. perfect
    Plurals
       Plural nouns (irregular)
       Plurals: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions: mix
    Modal verbs
       Modal verbs and infinitive
       Modal verbs: present simple
       Modal verbs: past simple
       Can / could
       Must / have to / can
       Should
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Reflexive pronouns
       Pronouns: mix
    Conditionals
       First conditional
       Second and third conditional
       Wish, unless, if only, if not
       Conditionals: mix
    Adjectives and adverbs
       This / these
       Too vs. enough
    Passives
       Passive voice
    Quantity, order
       Few, less, little, much, many
       Another, other, either, neither, each
       Quantity - mix
    Verb patterns
       Gerund vs. infinitive
       Verb + object + infinitive
       Make / let
       Have something done
       Used to
       Verb patterns: mix
    Questions, question words, short answers
       Questions: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence