Slovíčka: podstatná jména

Procvičit »
Abstraktní
              Barvy
              Čísla
              Čas: měsíce
              Čas: další pojmy
              Tvary
              Abstraktní pojmy: mix
Zvířata
              Zvířata: farma
              Zvířata: exotická
              Zvířata: les
              Zvířata: ptáci
              Zvířata: hmyz
              Zvířata: mix
Příroda, svět
              Ovoce
              Zelenina
              Kytky, stromy
              Počasí
              Příroda, svět: mix
Lidé
              Části těla
              Oblečení, móda
              Rodina, vztahy
              Zaměstnání
              Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
              Pocity, nálady
              Lidé: mix
Prostor a místa
              Cestování
              Město
              Místa
              Veřejné značky
              Zahrada, farma
              Prostor a místa: mix
Věci
              Dům, části domu, nábytek
              Dopravní prostředky
              Nářadí
              Kuchyň, vybavení
              Spotřebiče
              Texty, média
              Auto
              Věci: mix

Slovíčka: slovesa

Procvičit »
Slovesa
              Základní slovesa
              Pohybová slovesa
              Abstraktní slovesa
              Tělo (slovesa)
              Komunikace (slovesa)
              Činnosti v domácnosti
              Vztahy mezi lidmi (slovesa)
              Sport (slovesa)
              Kriminálka (slovesa)
              Slovesa: mix

Slovíčka: další slovní druhy

Procvičit »
Přídavná jména
              Základní přídavná jména
              Vlastnosti lidí
Příslovce
              Příslovce času a četnosti
              Příslovce místa
              Příslovce způsobu
              Příslovce míry
Zájmena
Předložky

Grammar

Procvičit »
Be, have, do
              To do, to have, to be in present simple Více
              To do, to have, to be in past simple
              Be, have, do: mix
Tenses
              Present simple tense Více
              Present continuous Více
              Past simple tense (regular verbs) Více
              Past simple tense (irregular verbs) Více
              Past continous tense
              Future simple tense Více
              Present perfect tense Více
              Past perfect
              Tense usage
                          Present simple vs. present continuous Více
                          Past simple vs. past continuous Více
                          Past simple vs. present perfect
                          Present perfect: simple vs. continuous
                          Future tenses: continuous vs. perfect
                          Past simple vs. past perfect
              Will / going to Více
              Tenses: mix
Plurals
              Plural nouns (regural)
              Plural nouns (irregular)
              Plurals: mix
Articles
              Indefinite article
              Definite article
              Zero article
              Articles: mix
Prepositions
              Prepositions of time
              Prepositions of place
              Prepositions of direction
              Prepositions: other
              Prepositions: mix
Modal verbs
              Modal verbs and infinitive
              Modal verbs: present simple
              Modal verbs: past simple
              Can / could
              Must / have to / can
              Should
              Modal verbs: mix
Pronouns
              Personal pronouns
              Reflexive pronouns
              Possessive pronouns
Conditionals
              First conditional
              Second conditional
              Wish, unless, if only, if not
Adjectives and adverbs
              Adverbs comparative / superlative
              Adjectives comparative / superlative
              Adjective or adverb?
              Positions of adverbs in sentences
              This / these
              Too / enough
              Adjectives and adverbs: mix
Passives
              Passive voice
Quantity
              Few, less, little, much, many
              Nouns: countable, uncountable
              Some, any, no, every
              Both, all, whole, every, each
              Another, other, either, neither, each
              Quantity - mix
Verb patterns
              Gerund or infinitive
              Verb + object + infinitive
              Make / let
              Have something done
              Used to
Phrasal verbs
              Phrasal verbs: get, take
              Phrasal verbs: other
              Phrasal verbs: mix
Questions, question words, short answers
              Question words
              Question tags
              Simple questions
              Questions with auxiliary verbs
Speech
              Reported speech
Parts of speech
              Nouns
              Parts of speech: mix

Výslovnost a poslech

Procvičit »
Výslovnost
              Past simple tense - pronunciation: t - d - id
              Plural S pronunciation: s - z - iz
Poslech

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM