Angličtina: úroveň A2

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: slovesa: Frázová slovesa

Frázová slovesa: get, take

Rozhodovačka

střední

Frázová slovesa: ostatní

Rozhodovačka

střední

Frázová slovesa: mix

Slovíčka ve větách

střední

Rozhodovačka

střední

Tematická slovíčka a fráze: Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla

Stavba vět

střední

Grammar: Tenses

Present simple tense

Rozhodovačka

střední

Present simple: I - she - infinitive

střední

Present simple: positive - negative - question

střední

Stavba vět

střední

Vpisování

střední

Present continuous

Stavba vět

střední

Present tense: questions and negatives

Vpisování

střední

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Present simple vs. present continuous

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Talking about the present: mix

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Vpisování

střední

Past simple tense (regular verbs)

Stavba vět

střední

Vpisování

střední

Past simple tense - tvoření: -ed (-d) - změkčení - zdvojení

střední

Past simple tense (irregular verbs)

Rozřazovačka

střední

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Vpisování

střední

Poslech vět

střední

Past tense: questions and negatives

Vpisování

střední

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Past continuous tense

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Stavba vět

střední

Vpisování

střední

Present perfect tense

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Past simple vs. past continuous

Vpisování

střední

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Past simple vs. present perfect

Stavba vět

střední

Vpisování

střední

Rozhodovačka

střední

Talking about the past: mix

Diktáty online

střední

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Stavba vět

střední

Future simple tense

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Stavba vět

střední

Will / going to

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Tenses: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Modal verbs

Modal verbs and infinitive

Rozhodovačka

střední

Modal verbs: present simple

Rozhodovačka

střední

Can / could

Rozhodovačka

střední

Must / have to / can

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Should

Stavba vět

střední

Modal verbs: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Diktáty online

střední

Possessive pronouns

Rozhodovačka

střední

Pronouns: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

střední

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Rozřazovačka

střední

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Adverbs comparative / superlative

Rozřazovačka

střední

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Adjective or adverb?

Vpisování

střední

Positions of adverbs in sentences

Stavba vět

střední

This / these

Rozhodovačka

střední

Than vs then

Vpisování

střední

Adjectives and adverbs: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Quantity, order

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

střední

Some, any, no, every

Rozhodovačka

střední

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

střední

Ordinal numbers

Vpisování

střední

Quantity - mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Verb patterns

Make / let

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Grammar: Questions, question words, short answers

Questions with auxiliary verbs

Vpisování

střední

Question words

Rozhodovačka

střední

Vpisování

střední

Question tags

Rozhodovačka

střední

Stavba vět

střední

Questions: mix

Stavba vět

střední

Rozhodovačka

střední

Grammar: Parts of speech

Nouns

Gender: he - she - it

střední

Parts of speech: mix

Rozřazovačka

střední

Výslovnost a poslech: Výslovnost

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Rozřazovačka

střední

Plural S pronunciation: s - z - iz

Rozřazovačka

střední

Výslovnost a poslech: Poslech

Krátké věty

Poslech vět

střední

Středně dlouhé věty

Střední věty

střední

Tematická zadání: Křížovky

Křížovky

Různá slovíčka těžší

střední
0/4

Tematická zadání: Čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním

House

střední
0/6

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM